Påskbergets Förskola

Social hållbarhet

Det sociala hållbarhetsperspektivet inbegriper mycket av den värdegrund som förskolans uppdrag vilar på (Lpfö -18). Det handlar om respekten för livet i alla dess former - människors lika värde, integritet, solidaritet, jämställdhet och inkludering. Utbildningen ska ha ett demokratifokus och ge barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sig själva, sin omgivning och ett gemensamt hållbart samhälle.

Barnkonventionen och diskrimineringslagen är ytterligare styrdokument som stödjer ett aktivt arbete med socialt hållbar utveckling. I ett mindre sammanhang går det att översätta till att skapa normer för hur vi är mot varandra, hur vi kan göra alla delaktiga och fördela tid, utrymme och resurser på ett sätt som ger alla barn lika rättigheter och möjligheter. Genom lek, samspel, samtal, reflektioner, utmaningar och frågeställningar tränar vi varje dag på att både lyssna in varandra och lära oss ge uttryck för egna tankar och åsikter. Barns delaktighet och inflytande över sin utbildning och vardag är ett viktigt steg mot att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Med utgångspunkt i barnens egen erfarenhetsvärld kan man sedan vidga perspektivet och tala om barn i världen och våra olika livsförhållanden.

 

 

 

Adress

Danska Vägen 11

432 51 Varberg

 

 

 

 

Telefon

Pärlan : 0760-294742

Snäckan : 0760-214753

Böljan : 0760-089314

Musslan : 0760-072339

Kontoret: 0760-225419 

E-mail

forskolan@paskberget.se

 

 

 

 

 

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30