Påskbergets Förskola

Arbetssätt

Läroplanen för förskolan (Lpfö -18) har starka influenser från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Pedagogernas förhållningssätt, vår lärmiljö och pedagogisk dokumentation är tre viktiga delar som samverkar i utvecklandet av en meningsfull utbildning. Pedagogens roll är att vara medforskare i barnets undersökande av världen, att utgå från barnets perspektiv och att möta barnet där det befinner sig. Vi ska se och höra, vara ett stöd och en trygghet samtidigt som vi bjuder in till nya upplevelser och utmanar barnets tänkande. Som pedagoger är vi förebilder och arbetar medvetet med värden som demokrati, solidaritet, hänsyn, empati och förståelse.

Den pedagogiska miljön ska väcka intresse och nyfikenhet, vara inspirerande, tillgänglig och innehålla många olika mötesplatser för samspel och lärande. Det är i mötet mellan barn, pedagoger och materialet som lärande kan ske. Miljöerna ska vara föränderliga och stå i relation till den aktuella barngruppens behov och intressen.

Genom att medvetandegöra fenomen i vår omvärld uppmuntrar vi barnens nyfikenhet och vilja att utforska tillsammans. Det naturvetenskapliga arbetssättet där man iakttar, undersöker och ställer frågor ger barnen verktyg att söka kunskap och få förståelse för sin egen lärprocess. 

 

Adress

Danska Vägen 11

432 51 Varberg

 

 

 

 

Telefon

Pärlan : 0760-294742

Snäckan : 0760-214753

Böljan : 0760-089314

Musslan : 0760-072339

Kontoret: 0760-225419 

E-mail

forskolan@paskberget.se

 

 

 

 

 

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30